News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Event

กิจกรรม

Gallery

ภาพวันวาน

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 60 ปี (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยบูรพา

บริจาคเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แหลมทอง บางแสน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช) เลขที่บัญชี 386-0-48259-9 การบริจาคนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ หากต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มายังโทรสารหมายเลข 038-393-270 หรือ e-mail : finance@buu.ac.th หรือ facebook.com/financebuu ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-10-2222

Timeline

ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา • 2498

  ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกข...

 • 2499

  ก่อตั้งโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 กรมสามัญศึกษาได้โอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ตำบลแสนสุข ชลบุรี ให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแ...

 • 2512

  จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

  เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 (ที่มา : หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา)

 • 2517

  เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ....

 • 2523

  จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย/คณะพลศึกษา

  จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางแสนขึ้น โดยมีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง และ จัดตั้งคณะพลศึกษาเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง ณ วิทย...

 • 2524

  จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขตบางแสน

  จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขตบางแสน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นมูลค่าประมาณ 230 ล้านบาท ศูนย์...

 • 2525

  จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2525 โดยเป็นคณะวิชาหนึ...

 • 2526

  จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์

  จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยได้รับความสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบก (พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก)...

 • 2526

  จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์/ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกงานและปฏิบัติงานของนิสิต ให้บร...

 • 2533

  ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กรก...

 • 2533

  จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบโครงก...

 • 2535

  จัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะ “โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร...

 • 2537

  จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

  ในปี พ.ศ. 2537 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีหลักการในการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ...

 • 2537

  จัดตั้งสำนักบริการวิชาการ

  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบ...

 • 2538

  จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

  จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารหอสมุดว่า อาคาร "เทพรัตนราชสุดา" (...

 • 2538

  จัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

  เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บรรจุแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ของคณะศึกษาศาสตร์ การจัดการศึกษาห...

 • 2539

  จัดตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี จึงใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร เป็นสำนักงานและอา...

 • 2543

  จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี

  จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีแผนดำเนินการเปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาเทค...

 • 2543

  จัดตั้งคณะเทคโนโลยีทางทะเล

  จัดตั้งคณะเทคโนโลยีทางทะเล เมื่อปี พ.ศ. 2543 (ที่มา : หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา)

 • 2543

  จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543...

 • 2543

  จัดตั้งวิทยาลัยการพาณิชยนาวี

  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเลจัดตั้ง "วิทยาลัยการพาณิชยนาวี" เมื่อวั...

 • 2544

  จัดตั้งวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติเห็นชอบให้ยกฐานะโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บ...

 • 2545

  จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545 (ที่มา : หนังสือ ...

 • 2546

  จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ระดับคณะ ตั้งแต่วันที่ ...

 • 2548

  จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร

  จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายใน โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/...

 • 2550

  จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติโครงการเพื่อจัดตั้งคณะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ซึ่งผ่านกา...

 • 2551

  จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 ...

 • 2551

  จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ในวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่ว...

 • 2551

  จัดตั้งคณะโลจิสติกส์

  จัดตั้ง "คณะโลจิสติกส์"ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ที่มา : http://log.buu.ac.th)

 • 2551

  จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  การกำหนดให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นส่วนงานในระดับคณะ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชกา...

 • 2551

  จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

  จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ที่มา : หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา)

 • 2552

  จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

  จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

 • 2552

  จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์

  ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมติกรรมการสภาม...

 • 2552

  จัดตั้งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

  จัดตั้งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ที่มา : หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา)

 • 2552

  จัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ

  คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ...

 • 2554

  จัดตั้งสถาบันภาษา

  สถาบันภาษาได้รับการเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นส่วนงานระดับคณะวิชาจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่...

 • 2555

  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา

  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

 • 2556

  จัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง

  จัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (ที่มา : http://mupa.buu.ac.th)

ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา - ทอง

นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนเมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา - ทอง จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่นและเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาสอันควรโดยนิสิตรุ่นนั้นๆ จะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากกำหนดเป็นชื่อสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้